سایت حقوقی،پایگاه خبری دیده بان هشتم

پایگاه خبری دیده بان هشتم سایت حقوقی و ارایه دهنده تمامی اخبار حقوقی در دنیای وب می باشد

سایت حقوقی

چهارشنبه, 20 فروردين 1399-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎً و ﻋﺎﻣﺪاً ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوﻫﻚﻫﺎي ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻣﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻰ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺪادي از اﻋﻀﺎي ﮔﺮوﻫﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺮزي ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و آذوﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺮﺳﺪ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ. اما ﺑﺎ ﻛﻤﻚ از ﺳﻮي اﻳﻦ ﻧﻮع اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﻴﺰه‌ای ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. آﻳﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام داراي وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻋﻨﻮان ﺟﺰاﻳﻰ اﺳﺖ؟
ﺑﺮرﺳﻰ رﻓﺘﺎر ارﺗﻜﺎﺑﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ادﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﺎ ﻗﺎﺿﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰ‌ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، در ﻓﺮض ﭘﺮﺳﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺗﺒﺎﻧﻰ و وﺣﺪت ﻗﺼﺪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ﺟﺮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻳﻜﻰ از ﺟﺮایم ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮر ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮي، در ﺻﻮرت ﻏﻴﺎب دادﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎون، دادﻳﺎري ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ دادﺳﺘﺎن است. اوﻻً آﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن دادﺳﺘﺎن، این موضوع که ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ مثلا به دلیل ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻰ از زﻧﺪان، در دادﺳﺮا ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ‌شود؟ ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻌﻀﻰ از وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ دادﻳﺎر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارﺟﺎع ﻧﺪﻫﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ)، آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر دادﺳﺘﺎن اﻋﻢ از ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻛﻠﻰ ﻣﻰ‌شود؟ 
ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت «در ﻏﻴﺎب دادﺳﺘﺎن» ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺼﻮب سال ١٣٩٢، ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدن دادﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮارد اﺷﺎره‌ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺶ، ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺳﺎﻋﺘﻰ و ﺑﺎزرﺳﻰ از زﻧﺪان از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮدن ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد؛ اما ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺳﺘﺎي وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاي ﻣﺪت‌ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺬﻛﻮر دﺳﺘﻮر ﺧﺎﺻﻰ ﺻﺎدر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺎون ﻳﺎ دادﻳﺎر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از آن اﺳﺖ و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮري ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺑﺮ ذﻳﻞ ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮي، در ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدن دادﺳﺘﺎن، ﻣﻌﺎون او ﻳﺎ دادﻳﺎري ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارد.

ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺧﺬ رﺷﻮه ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮي و ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺤﻜﻮم می‌شود، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ارﺗﻜﺎﺑﻰ و ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎزات آن، ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده. آﻳﺎ ﻗﺎﺿﻰ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ٧٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دادﮔﺎه ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻋﻤﺎل کرده است، ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ؟ آیا اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ٧٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎزات‌ﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﻘﻂ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ؟
ﻣﺎده ٧٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮب سال ١٣٩٢، در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع «ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ» درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﻓﺼﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﻤﺎل و اﺟﺮا دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻓﺮض ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه، ﻣﻮﺿﻮع از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ٧٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎدﺷﺪه ﺧﺎرج اﺳﺖ.

حمایت

منتشر شده در شنبه, 03 اسفند 1398 12:09

به ما بپیوندید

سایت حقوقی


سایت حقوقی


سایت حقوقی

آخرین خبر

logo-samandehi

کپی برداری بدون ذکر نام منبع از این وب سایت پیگرد قانونی دارد.

تمامی حقوق این سایت برای سایت دیده بان هشتم محفوظ می باشد طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت